top of page

*Наш секретар*

-Набавке-

14. мај 2020.

Одлука о продужењу рока за подношење пријава на конкурс.

Документ Одлуке можете преузети клоком на линк  Одлука уз ову објаву.

14. мај 2020.

рока за подношење пријава на конкурс

Документ Обавештења (фаза 3) можете преузети кликом на линк Обавештење уз ову објаву.

14. мај 2020.

Закључак о наставку фазе 1 и 2 расписаних конкурса

На основу Инструкција Министарства просвете, науке и технолошког развоја директор школе донео је овај Закључак да се расписани конкурси за фазе 1 и 2 и да се све радње у вези са наведеним конкурсима, настављају тамо где су прекинуте у моменту увођења ванредног стања. 

Документ можете преузети кликом на опцију Документ Закључка уз ову објаву.

24. март 2020.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА ЗА ЈН БРОЈ: 1.2.3

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА ЗА ЈН БРОЈ: 1.2.3

У оквиру поглавља Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75 и 76. закона тачка 1.2 на страни 26 у Јавној набавци број: 1.2.3, наведено је следеће:

ПИТАЊЕ: У погледу пословног капацитета да је понуђач у току 2017, 2018 и 2019 године израдио најмање три пројекта за објекте образовања за које је издата грађевинска дозвола, од којих најмање један објекат образовања са фискултурном салом са трибинама (мин. 1500м²).

Да ли ће наручилац за обе јавне набавке прихватити објекат школе са спортском халом (фискултурном салом), где објекат фискултурне сале има БРГП 1401,20 м², са припадајућим тремовима и степеништем површине 141,20м², што укупно износи 1542,72 м². Такође је објекат у процесу добијања грађевинске дозволе, одобрен од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима и добијеним локацијским условима.

ОДГОВОР: Наручилац је конкурсном документацијом тражио  израђен најмање један пројекат за објекат образовања са фискултурном салом са трибинама минималне квадратуре 1500 м². Ту се мисли на укупну квадратуру објекта фискултурне сале. У овом случају, како је навео понуђач, сала има припадајуће тремове и степениште. Дакле, то су саставни делови сале и њихова квадратура треба да се урачуна у квадратуру сале, што ће наручилац прихватити.

Тражено је такође да је за објекте за које  су израђени пројекти издата грађевинска дозвола. Обзиром да је понуђачима дата могућност да испуњеност услова у поступку ове јавне набавке доказују достављањем потписане изјаве о испуњењу услова из члана 75 и 76 Закона, то понуђачи нису дужни да у моменту подношења понуде доставе и доказе о испуњењу услова и њихова понуда неће бити оцењена као неприхватљива.

Такође, постоји и реална могућност да  и ако грађевинска дозвола тренутно издата, иста буде издата до времена одређеног за подношење понуда за јавну набавку израде пројекне документације за реконструкцију фискултурне сале.

 

У Љигу, 24.03.2020. године                                 Комисија за јавне набавке 

Оригинални документ налази се у прилогу и можете га преузети кликом на Документ Одговора.

19. март 2020.

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација из прилога за ЈН израда пројектне документације за реконструкцију фискултурне сале

 ОШ “Сава Керковић“ Љиг

Ул.  Светог Саве 22а, 14240 Љиг

 

о б ј а в љ у ј е

 

ЈАВНИ ПОЗИВ бр. 1.2.3

за прикупљање понуда у поступку  јавне набавке мале вредности -

израда пројектне документације за реконструкцију фискултурне сале

 

Наручилац ОШ „Сава Керковић“ Љиг позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за ЈН број 1.2.3 под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

Предмет јавне набавке: израда пројектне документације за реконструкцију фискултурне сале.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Ознака из класификације делатности

Назив односно ознака из општег речника јавних набавки: 71221000 - архитектонске услуге за зграде

Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају обавезне услове из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама, и додатне услове који су у складу са чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама прецизирани конкурсном документацијом .

Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. и члана 76. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује достављањем изјаве у складу са законом.

Преузимање конкурсне документације врши се са Портала Управе за јавне набавке. Преузимање конкурсне документације може се вршити сво време док тече рок за подношење понуда.

Рок за подношење понуда је 11 данa од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке,одн. до 30.03.2020 године до 10,00 часова. Уколико рок истиче на дан који је нерадни или на дан који је државни празник, као последњи дан рока сматраће се први следећи радни дан до 10,00 часова.

Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом позиву, сматраће сенеблаговременим и биће по окончању поступка отварања понуда, враћененеотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуде се достављају у затвореној коверти поштом на адресу ОШ „Сава Керковић“ Љиг, улица Светог Саве 22а, 14240 Љиг са назнаком „Не отварај – понуда за јавну набавку бр. ЈН 1.2.1 – На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. Понуда са варијантама није дозвољена.

Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана истека рока за пријем понуда 30.03.2020.године у 10,30 часова у канцеларији секретара школе, на адреси Наручиоца радова из тачке 11. овог позива. О отварању понуда се сачињава записник, сагласно члану 104. Закона о јавним набавкама.

Право учешћа на отварању понуда имају овлашћени представници понуђача, што ће доказати предајом потписаног и овереног пуномоћја, искључиво у оригиналу.           

Избор најповољнијег понуђача извршиће се на основу критеријума „најнижа цена“.

Одлука о избору најповољније понуде биће донета најкасније у року од 7 дана од дана отварања понуда.

Наручилац задржава право да одустане од доделе уговора за предметну јавне набавку, уколико се измене околности под којима је покренут поступак јавне набавке, у случају пријема неодговарајућих и неприхватљивих понуда или одустане из било ког другог разлога.

Сва додатна објашњења у вези са јавном набавком која је предмет овог позива могу се добити на телефон: 014/3445-172 од 08 до 12 часова. Особа за контакт: Дарко Девеџић, дипломирани правник, секретар школе.

 

Оригинални документ Позива можете преузети овде.

 

23. марта 2020. стигао је Одговор на питање понуђача. Оригинални документ преузмите овде.

1 / 1

Please reload

ОДЛУКА

о додели уговора

април 2017.

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - сушеног угља комад коцка и сировог угља комад за грејну сезону 2017/2018 за потребе ОШ „Сава Керковић“ Љиг

април 2017.

ПРАВИЛНИК

О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У  ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ,,САВА КЕРКОВИЋ“ ЉИГ

август 2016. 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Потребну документацију за јавну набавку мале вредности - угља за грејну сезону 2017/2018. за потребе ОШ "Сава Керковић" Љиг можете преузети овде.

ОДЛУКА

о додели уговора

 

април 2016.

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - сушеног угља комад коцка и сировог угља комад за грејну сезону 2016/2017 за потребе ОШ „Сава Керковић“ Љиг

ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА

у захтеву за појашњење конкурсне документације ЈНМВ бр.02/2016 од 26.03.2016.године које је наручиоцу упућено од стране „GOOD WILL-WG“D.OO.

bottom of page