top of page

Професионална оријентација

У приложеној презентацији пронаћи ћете упутства како да изаберете школу која вам одговара, као и будући позив.

Вратили смо се...

   На екскурзији нам је било дивно. Погледајте шта смо видели...

ЕКСКУРЗИЈА 8. РАЗРЕДА

Ученици 8. разреда 10. и 11. октобра 2016. године са Туристичком агенцијом "Ластра" из Лазаревца иду на екскурзију на релацији :

Љиг - Ковачица - Нови Сад - Келебија - Суботица - Љиг

У цену од 8 000,оо динара урачунати су:

- 1 пун пансион;

- боравишна такса и осигурање;

- превоз туристичким аутобусима;

- улазнице за посету културно-историјским споменицима;

- дискотека;

- лиценцирани водич;

- лекар пратилац;

- дневнице наставника.

Екскурзија се плаћа у 5 рата и то на следећи начин :

-  1. рата 2.640,оо динара и пријава до 05. октобра 2016.

-  2. рата 1.340,оо динара до   30. новембра 2016.  

-  3. рата 1.340,оо динара до 30. децембра 2016. 

-  4. рата 1.340,оо динара до 30. јануара 2016.

-  5. рата 1.340,оо динара до 01. марта 2016.

ПРВИ ДАН ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА

15. јун 2016. године 

 

Ученици осмог разреда  данас су полагали тест из српског језика.

А шта је о томе Телевизији Љиг рекао наш директор, погледајте

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

Испит из српског/матерњег језика је 15. јуна 2015.године од 9-11 часова,  

 

-из математике 16. јуна  2015. године од 9-11 часова

 

-испит са комбинованим тестом је 17. јуна 2015. године од 9-11 часова

Сва три дана ученици обавезно треба да дођу у школу у 8:15 на кратак састанак са одељенским старешином пре него што буду распоређени у просторије где ће полагати завршни испит.

Дозвољени прибор за ученике

ЗА СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ

– графитна и плава хемијска оловка, гумица,

ЗА МАТЕМАТИКУ

– графитна оловка, плава хемијска оловка, гумица, троугао, лењир и шестар

- сва три дана када ученик полаже завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика;

- у просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју са Јединственог списка ученика;

- од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

- 18.06.2016. до 20ч – Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе.

- 20.06.2016. од 8 до 13ч – Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита уосновним школама.

- 24.06.2016. – Објављивање коначних резултата завршног испита.

- 25.06.2016. од 8 до 13ч – Попуњавање и предаја листе жеља у школи.

- 30.06.2016. до 8ч – Провера листа жеља од стране учника у основној школи.

- 01.07.2016. до 8ч – Објављивање званичне листе жеља ученика, провера на званичном сајту.

- 04.07.2016. до 8ч – Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним школама.

- 05. и 06.07.2016. – Упис ученика у средње школе – први уписни круг.

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ

 • Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда, као и одрасли који стичу основно образовање у складу са законом који  уређује образовање одраслих.

 • Завршни испит се полаже три дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи језик, другог математикa, а трећег комбиновани тест.

 • Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података.

 • Испит три дана почиње у 9.00 часова и траје 120 минута.

 • Ученици су дужни да у школу дођу у 8.15 часова сва три дана одржавања испита.

 • На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу;

 • На испит из математике ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар.

 • Ученици се распоређују у просторије у којима се полаже испит према унапред утврђеним списковима ученика који су истакнути на огласној табли или на другом видном месту у школи, тако да редни број ученика на Јединственом списку ученика одговара редном броју клупе у којој ће ученик седети.

 • Ученик решава тест према упутствима датим од стране дежурних наставника и према упутству за израду теста које је штампано на самом тесту.

 • Препоручљиво је да ученици одговоре прво пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком, неће признавати при бодовању.

 • На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит. Ученици су дужни да, на за то предвиђено место, одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне, калкулаторе и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и сл. осим воде/освежавајућег напитка.

 • На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту.

 • Ученик који је удаљен са теста у следећем року може да полаже тест са кога је удаљен.

 • Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9.45 часова и у периоду од 10.45 до 11.00 часова.

 • Када ученици заврше израду теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да после предаје теста, напусте простор тако да не ремете рад других ученика.

 • После објављивања привремених резултата, ученици имају право увида у свој тест, a заједно са родитељем, односно старатељем, и право приговора школској комисији уколико сматрају да су оштећени.

 

 • Приликом провере резултата на појединачним тестовима на завршном испиту ученици треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања.  

 • На основу Правилника о изменама Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС ─ Просветни гласник”, број 12/14) у коме је утврђен удео појединачних тестова у укупом броју бодова на завршном испиту, који износи 30 бодова, ученик може да оствари из српског, односно матерњег језика, највише 10 бодова, из математике највише 10 бодова и на комбинованом тесту највише 10 бодова.

 • На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака.

 • Бодови које је ученик остварио израчунавају се тако што се резултат постигнут на тесту множи коефицијентом 0,5 (тј. резултат на тесту подели се са 2).

 • То значи да ће ученик који, на пример, има резултат 17 бодова на једном од три теста остварити 8,5 бодова на том тесту. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова на тесту, тј. прерачунат резултат на тесту.  

УПУТСТВО ЗА РОДИТЕЉЕ (СТАРАТЕЉЕ)

 • Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда.

 • Завршни испит се полаже три дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи језик, другог математикa, а трећег дана комбиновани тест.

 • Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података.

 • Ученици треба да дођу у школу у 8.15 часова сва три дана полагања испита;

 • На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу;

 • На испит из математике ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, троугао и шестар.

 • На испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит.

 • На испиту није дозвољен разговор међу ученицима.

 • Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9.45 часова и у периоду од 10.45 до 11.00 часова.

 • Ученици могу бити удаљени са испита у случају непоштовања правила и упутстава дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту.

 • Ученик који је удаљен са теста у следећем року може да полаже тест са кога је удаљен.

 • Родитељима односно старатељима забрањено је да без посебног одобрења буду у школи за време полагања завршног испита.

 • У случају непредвиђене спречености ученика да приступи полагању завршног испита, родитељ односно старатељ у обавези је да то пријави одељењском старешини до 8.00 часова на дан полагања.

 • Ученике на болничком или кућном лечењу родитељи, односно старатељи, пријављују одељењском старешини најкасније један дан пре полагања завршног испита; ученици полажу завршни испит у простору који одговара њиховом здравственом стању.

 • После објављивања привремених резултата, ученици имају право увида у свој тест, a заједно са родитељем, односно старатељем, и право приговора школској комисији уколико сматрају да су оштећени.

Молимо родитеље, односно старатеље, да:

 • Воде рачуна да ученици доручкују и попију воду пре почетка завршног испита.

 • Провере да ли су ученици понели потребан прибор за рад и ђачку књижицу.

 • У провери резултата на појединачним тестовима на завршном испиту родитељи, односно старатељи ученика треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања.

 • На основу Правилника о изменама Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС ─ Просветни гласник”, број 12/14) у коме је утврђен удео појединачних тестова у укупном броју бодова на завршном испиту, који износи 30 бодова, ученик може да оствари из српског, односно матерњег језика највише 10 бодова, из математике највише 10 бодова и на комбинованом тесту највише 10 бодова.

 • На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака.

 • Бодови које је ученик остварио израчунавају се тако што се резултат постигнут на тесту множи коефицијентом 0,5 (тј. резултат на тесту подели се са 2).

 • То значи да ће ученик који, на пример, има резултат 17 бодова на једном од три теста остварити 8,5 бодова на том тесту. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова на тесту, тј. прерачунат резултат на тесту.

Please reload

У петак, 15. априла и у суботу, 16. априла 2016. године радили смо пробни завршни испит. То је изгледало овако :

 

 

bottom of page